Plynotěsné koncové sklady z pohledu biologa a biologického procesu tvorby bioplynu

Je velikost Vašeho fermentoru nedostatečná? Je doba zdržení ve Vašem fermentoru příliš krátká? Musíte ve Vaší BPS využívat méně kvalitní a hůře rozložitelné vstupní substráty?

V posledních letech se mnoho provozovatelů potýká s nepříznivými klimatickými podmínkami, které negativně ovlivňují sklizeň. Důsledky jsou takové, že se do BPS dávkuje kukuřičná siláž o vysoké sušině, velké objemy travních senáží či nadměrné množství kejdy či hnoje. Pro takový způsob provozu může být stávající fermentor objemově nedostačující. Na trhu je mnoho biologických přípravků, které Vám zázračně zvýší výtěžnost bioplynu, zlepší rozložitelnost substrátu či usnadní míchání fermentátu. Ale jak se říká: „přírodu neošálíš“.

Plynotěsné zastřešení koncového skladu se může zdát jako velká počáteční investice, ale poté již pro provoz bioplynové stanice přináší mnoho pozitiv:


    1. Prodloužení doby zdržení – je možné dávkovat větší množství málo výtěžných substrátů, dochází k lepšímu
    energetickému využití vstupních substrátů

    2. Lepší rozložitelnost – snížení objemu digestátu a jeho nižší sušina, tím pádem i jeho snazší míchání a následná
    aplikace na poli

    3. Zvýšení denní produkce bioplynu

    4. Zvětšení objemu plynojemu a zásoby plynu – v případě odstávek kogeneračních jednotek nedochází ke spalování
    přebytečného bioplynu na hořáku

    5. Snížení množství vstupních substrátů – z našich zkušeností se sníží spotřeba kukuřičné siláže až o 2 tuny za den

    6. Přirozené odsiřování bioplynu – hladina koncového skladu výrazně zlepšuje biologické odsiřování bioplynu.

    7. V případě jímání bioplynu z plynotěsného koncového skladu dojde k lepší kondenzaci vlhkosti bioplynu a tím i k nižší
    spotřebě bioplynu v kogenerační jednotce.

Při přípravě investičního záměru na přestavbu koncové jímky vždy prvně zjišťujeme pomocí laboratorních rozborů kvalitu digestátu a následně navrhneme vhodné opatření.  
V případě zájmu o laboratorní rozbor za účelem zjištění výtěžnosti bioplynu z digestátu či technickou prohlídku Vaší BPS se obraťte na Mgr. Petra Horu, T: 725 103 944, E: P.Hora@envitec-biogas.com