Flexibilní plyn v oblasti obnovitelných energií

S úpravou bioplynu na biometan se otvírá slibný trh s perspektivou do budoucnosti. Díky dodávkám do veřejné sítě zemního plynu je biometan ideální pro decentralizované zásobování energií, a tak může z dlouhodobého hlediska nahradit fosilní zemní plyn a urychlit energetickou transformaci. Biometan vyrobený v úpravně plynu má stejné vlastnosti jako zemní plyn: Lze jej používat stejně flexibilně, je skladovatelnější než jiné energie a vzniká z obnovitelných zdrojů energie.

Další informace o možných způsobech využití bio CNG a bio LNG.

Chcete udělat první krok ke svému projektu?
Řekněte nám, co potřebujete, a my se s vámi spojíme osobně!


Máte zájem o koupi biometanu?
Potom použijte tento formulář!

Při fermentaci organických materiálů vzniká směs metanu a oxidu uhličitého. Na cestě od bioplynu po biometan v kvalitě zemního plynu se surový plyn nejdříve čistí a stlačuje. Membránová technologie, kterou používáme, následně využívá rozdílnou velikost a rychlost průchodu molekul plynu: protože molekuly oxidu uhličitého jsou menší než molekuly metanu, mohou přes membránu migrovat mnohem rychleji. Metan zůstává na vysokotlakové straně, zatímco molekuly Co2 bioplynu procházejí. Úprava plynu pomocí membrán si nevyžaduje ani žádné chemikálie, vodu nebo jiné pomocné materiály.

Ale nejen bioplyn je vhodný jako výchozí základ pro výrobu biometanu. I skládkový a kalový plyn lze po fázi předběžné úpravy ve formě čištění surového plynu použít pro výrobu biometanu.

Vyrobený biometan je univerzálním zdrojem energie z obnovitelných zdrojů a může se používat všude tam, kde se používá i zemní plyn! Na následujících podstránkách se můžete dozvědět více o rozmanitých možnostech využití cenného bioplynu a jeho přínosu pro dodávky energie šetrné k životnímu prostředí.

Hledáte silného partnera v oblasti biometanu?

Od předběžné úpravy ve formě čištění surového plynu, přes efektivní úpravu plynu (včetně poprodejního servisu) až po konečné zužitkování plynu – nabízíme vám řešení ušitá na míru v rámci celého řetězce tvorby přidané hodnoty. Zde získejte více informací o našich vysoce efektivních Technologie EnviThan a celosvětových referencích.

k našim referencím

Výhody biometanu

 • CELKOVÁ KONCEPCE
  Naše koncepce EnviThan vám nabízí řešení vytvořené na míru od vstupní úpravy vašeho surového plynu, přes úpravu plynu na biometan, různé možnosti využití plynu (bio LNG, bio CNG, elektřina, teplo a zkapalňování CO2) až po komplexní poprodejní servis.
   
 • JEDNODUCHÁ, KOMPAKTNÍ A MODULÁRNÍ VÝSTAVBA
  Úpravna plynu EnviThan je jednoduchá a robustní, jakož i kompaktní a prostorově úsporná. Komponenty pro kompresi, temperování plynu, kondenzaci, filtraci a separaci plynu jsou nainstalovány v kontejneru. Díky své modulární konstrukci a testování v našem závodě lze technologii rychle a bez problémů instalovat v místě. Kromě toho se dá přizpůsobit různým kvalitativním požadavkům a výkonnostním kapacitám příslušných distribučních sítí nebo účelům použití a zaujme i nízkými náklady na údržbu. Modulární konstrukce systému EnviThan navíc nabízí výkonové rezervy: pozdější rozšíření systému je tak flexibilně možné.
   
 •  SILNÝ PARTNER
  Pro membránovou separaci vybavujeme naše zařízení moduly SEPURAN® Green od společnosti Evonik Industries. Důkazem úspěšné spolupráce mezi společnostmi EnviTec a Evonik není jen to, že jsme jedním z největších odběratelů osvědčených modulů Evonik, ale i skutečnost, že EnviTec je jedinou společností na světě, která ve vlastních jednotkách provádí výzkum a vývoj této inovativní membránové technologie společně se společností Evonik.
   
 • RYCHLÁ REGULOVATELNOST a KRÁTKÁ DOBA NÁBĚHU
  Úpravny plynu EnviThan jsou vybaveny velkým počtem senzorů, které zaručují optimální analýzu a vyhodnocování procesu. Tím je zajištěna konstantní kvalita dodávaného plynu. Naše úpravny plynu mají krátkou dobu náběhu a díky dobré regulovatelnosti je lze rychle přizpůsobit měnícím se objemovým tokům. To zaručuje jednoduché a flexibilní provozní řízení systémů EnviThan.
   
 • VYSOKÁ EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST
  Díky třístupňovému systému membrán a konstrukci zařízení optimalizované společností EnviTec se dosahuje velmi nízkého dvojitého stlačení, méně než 30 %. To výrazně snižuje potřebu energie a zároveň vede k velmi nízkým ztrátám metanu.
  Extrémně vysoká výtěžnost metanu více než 99 % vede k maximálnímu energetickému využití vstupních materiálů. Navíc si úprava plynu nevyžaduje žádné chemikálie ani vodu nebo jiné pomocné materiály. Teplo, které vzniká při úpravě, lze z velké části regenerovat a využít. Zařízení EnviThan je v porovnání s jinými metodami nákladově efektivní a šetrné k životnímu prostředí, protože neprodukuje odpadní vodu ani emise.
   
 • ROZMANITÉ MOŽNOSTI PŘÍJMŮ
  Poptávka po udržitelně vyráběném LNG se zvyšuje. Pokud se biometan vyrobený a zkapalněný z odpadních materiálů v souladu se směrnicí REDII použije jako bio LNG v těžké nákladní dopravě, vzniknou další možnosti příjmů prostřednictvím obchodování s certifikáty. Membránová technologie dodává v souladu s procesem již velmi čistý CO2, který se tak může prodávat jako druhý produktový plyn.
   
 • NEJLEPŠÍ KVALITA A MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST – MADE IN GERMANY!
  Kvalita je pro společnost EnviTec Biogas na prvním místě zájmu. Pro zajištění vysokého standardu se všechna zařízení EnviThan vyrábí v našem závodě v Saerbecku v Severním Porýní-Vestfálsku. Spolupracujeme jen s vybranými dodavateli, jejichž chápání kvality odpovídá našemu a se kterými již máme dlouhodobé obchodní vztahy.
   
 • DLOUHOLETÉ ODBORNÉ ZNALOSTI
  Důvodem, proč se společnost EnviTec těší důvěře zákazníků na celém světě, jsou kromě vysoké účinnosti a technické kvality úpravny plynu i dlouholeté mezinárodní zkušenosti s výstavbou bioplynových stanic. Německo, Anglie, Francie, Čína, Estonsko, Dánsko, USA – EnviThan dobývá trhy v oblasti úpraven plynu po celém světě. Zde získejte více informací o našich mezinárodních referencích
  .
 • FINANČNÍ SPOLEHLIVOST
  Společnost EnviTec Biogas je již o července 2007 na Frankfurtské burze cenných papírů. Silné finanční zázemí skupiny EnviTec nabízí finanční spolehlivost pro investory, zákazníky a partnery. Naše vysoké nároky na spolehlivost se odrážejí i v našem obchodním modelu: Investice do vlastních, samostatně provozovaných závodů nám umožňují neustále vyvíjet a optimalizovat naše technologie a nabízet tak našim zákazníkům spolehlivost a efektivnost provozu zařízení.

Úpravna bioplynu Envithan

překvapivě jednoduchá a flexibilní

Aby bylo možné dodávat bioplyn do sítě zemního plynu nebo jej používat jako palivo, je nutná jeho úprava na kvalitu zemního plynu. Naší odpovědí na požadavky budoucnosti je proto EnviThan – naše komplexní řešení.

Chcete udělat první krok ke svému projektu?

Řekněte nám, co potřebujete, a my se s vámi spojíme osobně!

Biomethan - všestranný plyn

Z ekonomického a klimatického hlediska je biometan v současnosti nákladově nejefektivnějším a klimaticky nejšetrnějším palivem pro dosažení klimatických cílů a změnu v dopravě v Německu a celé Evropě. Biometan je téměř neutrální z hlediska emisí CO2, je skladovatelný, tím neustále k dispozici, a proto je zajímavý nejen pro odvětví dopravy!

Kromě toho se tento všestranný plyn může používat všude tam, kde se předtím používal fosilní zemní plyn: Patří sem zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, jakož i výroba elektřiny a tepla na základě potřeby nebo využití substance v chemickém průmyslu.

Biometan je proto důležitou součástí přechodu na nové zdroje energie.

Pokrokové palivo

Výhody zkapalněného zemního plynu bio LNG (liquefied natural gas) a stlačeného zemního plynu bio CNG (compressed natural gas) jako paliva s neutrálními emisemi Co2 jsou zřejmé: Jen v sektoru dopravy lze při používání biometanu dosáhnout až 200%-ní úspory CO2 v porovnání s fosilními palivy.


Jako výrobce zařízení proto otvíráme do budoucnosti nové pole působnosti výstavbou první integrované bio LNG stanice v Německu, díky níž bude těžká nákladní doprava nejen ekologičtější, ale i provozovatelé bioplynových stanic budou moci z toho profitovat. Na základě úspor skleníkových plynů, které se v německém palivovém mixu vyžadují na základě směrnice o obnovitelných zdrojích energie RED II, se poprvé ambiciózně zavádí ekologická výroba paliv. Distributoři paliv jsou povinni do roku 2030 snížit své emise skleníkových plynů o 25 % v porovnání s rokem 1990.

 

Nabízíme vám možnost i po skončení státní dotace pokračovat v ekonomickém provozu vaší bioplynové stanice tím, že budeme váš biometan prodávat nebo jej zkapalňovat na bio LNG.

Teplo

Pro zvýšení podílu tepla z obnovitelných zdrojů na 14 % v roce 2020 je využívání biometanu při kombinované výrobě elektřiny a tepla v současnosti jednou z nejudržitelnějších technologických možností. Zejména tam, kde jiné technologie obnovitelných zdrojů použitelné v požadovaném rozsahu, je využití biometanu jen pro výrobu tepla rozumnou alternativou.

Teplo biometanu se dá využít různými způsoby. K typickým odběratelům patří obytné a hospodářské budovy provozovatele zařízení, obytné budovy zásobované prostřednictvím tepelných sítí a veřejná zařízení, ale i skleníky, nebo obchodní průmyslové podniky. Díky tomu je biometan ekonomicky výhodnou a efektivní obnovitelnou alternativou na trhu s teplem.

Elektrická energie

Aby bylo zajištěno bezpečné zásobování elektrickou energií, musí být nabídka a poptávka po elektrické energii vždy vyrovnaná. To si vyžaduje, aby byl zajištěn nezbytný (výrobní) výkon v každé době.


S poklesem výroby elektrické energie z fosilních paliv a utlumováním jaderné energie jsou nutná alternativní řešení pro zajištění tohoto výkonu. Na tento účel jsou vhodné flexibilní kapacity pro výrobu elektrické energie, protože dokážou rychle reagovat na změny ve výrobě elektrické energie z kolísajících obnovitelných zdrojů energie a převzít úkoly zaměřené k zajištění dodávek elektrické energie. Využívání biometanu může poskytnout relevantní systémové služby na bázi obnovitelných energií a snížit potřeby fosilních paliv.

Rekuperace CO2

CO2, který vzniká při úpravě plynu, se může dále využívat a například zkapalňovat. Oxid uhličitý, který je již v membránovém procesu extrémně čistý, přestavuje pro provozovatele zajímavý doplňkový zdroj příjmů a může se využívat v nejrůznějších průmyslových odvětvích (např. v potravinářském průmyslu, sklenících, hasicích nebo chladicích systémech).

Mnoho možností - jeden kontaktní partner: EnviTec!

Nezávisle na tom, pro které udržitelné řešení se rozhodnete, nabízíme vám kompletní know-how z oblasti výroby a úpravy surového plynu, plánování, výstavby úpravny plynu na míru a různorodého využití biometanu. Našim zákazníkům poskytujeme i nepřetržitou (24/7) poprodejní podporu prostřednictvím našeho servisního týmu přímo na místě. To znamená, že jsme k dispozici nepřetržitě a nabízíme všechny služby z jednoho místa.